077 – 354 69 34 info@groenveldadviseurs.nl

Disclaimer

Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op deze internetsite, www.groenveldadviseurs.nl, intellectueel eigendom van Bureau Groenveld BV, gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12030776.

Gebruik van deze site
Deze internetsite is uitsluitend bedoeld ter verstrekking van informatie over de hoedanigheid van Bureau Groenveld BV. De op deze site vermelde informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen die genomen worden op basis van de in deze internetsite verstrekte informatie en of vermelde gegevens, zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Bureau Groenveld BV tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Bureau Groenveld BV geen enkele garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie, compleet, juist, volledig of actueel is. Voorts garandeert Bureau Groenveld BV niet dat deze internetsite doorlopend foutloos zal functioneren.
Het is niet toegestaan bij het gebruik van deze internetsite handelingen te verrichten die het functioneren van deze internetsite in gevaar kunnen brengen, danwel schade kunnen toebrengen aan andere internetsites of –gebruikers.

Eigendomsrechten
Bureau Groenveld BV of de door hen aan te wijzen plaatsvervanger, behoudt alle rechten, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, waaronder begrepen alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Vooraf verkregen schriftelijke toestemming is tevens vereist voor het plaatsen van links naar deze internetsite.

Aansprakelijkheid
Bureau Groenveld BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade in welke vorm dan ook die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite, zoals schade veroorzaakt door virussen, defecten aan apparatuur, het disfunctioneren van software of het niet beschikbaar zijn of niet goed functioneren van deze internetsite.

Berichtenverkeer
Bureau Groenveld BV geeft geen garantie in welke vorm dan ook voor de veiligheid van door u al dan niet middels deze internetsite verzonden e-mailberichten en/of online ingevuld verzonden formulieren. Indien u ervoor kiest e-mail of online-formulieren aan Bureau Groenveld BV te zenden, aanvaardt u het risico van onderschepping door derden alsmede alle denkbare gevolgen daarvan.

Wijzigingen
Bureau Groenveld BV behoudt zich het recht voor deze internetsite te allen tijde te wijzigen zonder hiervan vooraf aankondiging te doen. Dit geldt tevens voor de inhoud van deze disclaimer.